I DÖNEN VARLIKLAR
10 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
104 Banka Mevduatı Limit Kullanımları (-)
105 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri Alacaklar
106 Nakit Benzeri Menkul Kıymetler
107 Nakit Benzeri Diğer Varlıklar
108
109 Nakit ve Nakit Benzerleri Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 (110-118) FİNANSAL YATIRIMLAR
110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Y atırımlar
111 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar
112 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar
113 Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar
114 Teminata Verilen Finansal Yatırımlar
115 Bankalardaki Vadeli Mevduat
116 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
117 Diğer Finansal Yatırımlar
118 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
11 (119) TÜREV ARAÇLAR
119 Türev Araçlar
12 TİCARİ ALACAKLAR
120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
122 Alınan İleri Tarihli Çekler
123 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar
124
125 Diğer Ticari Alacaklar
126 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
127 Şüpheli Ticari Alacaklar
128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
129 Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
13 DİĞER ALACAKLAR
130
131 Ortaklardan Alacaklar
132 Ortaklıklardan Alacaklar
133 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
134 Verilen Depozito ve Teminatlar
135 Personelden Alacaklar
136 Diğer Çeşitli Alacaklar
137 Şüpheli Diğer Alacaklar
138 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
139 Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
14 DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN VARLIKLAR İLE İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN FİNANSAL VARLIKLAR
140 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Varlıklar
141 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar
142 İmtiyazlı Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar
143 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
144 Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
145
146
147
148
149
15 STOKLAR
150 İlk Madde ve Malzeme
151 Yarı Mamuller
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri
155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri
156 Yoldaki Stoklar
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
159 Verilen Sipariş Avansları
16 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
160 – 167 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
168 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzetme Hesabı
169 Taşeronlara Verilen Avanslar
17 CANLI VARLIKLAR
170 Tarla Bitkileri
171 Bahçe Bitkileri
172 Büyükbaş Hayvanlar
173 Küçükbaş Hayvanlar
174 Kanatlı Hayvanlar
175 Su Canlıları ve Diğer Canlı Varlıklar
176
177 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
178
179 Verilen Sipariş Avansları
18 PEŞİN ÖDENMİŞ (GELECEK AYLARA AİT) GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180 Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler
181 Gelir T ahakkukları
182 Önceden Yapılan İnşa (Taahhüt) ve Hizmet İşleri
183
184
185
186
187
188 Sayım ve Tesellüm Noksanları
189 Sayım ve Tesellüm Noksanları Karşılıkları (-)
19 (190- 195) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 Devreden KDV
191 İndirilecek KDV
192 Diğer KDV
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
194 Verilen İş ve Personel Avansları
195 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
19 (196-199) SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR
196 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar
197 Satış Amaçlı Elde Tutulan Gruplara İlişkin Varlıklar
198 Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ile Gruplara İlişkin Varlıklar
199 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar
2 DURAN VARLIKLAR
20 (200-208) FİNANSAL YATIRIMLAR
200 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar
201 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Y atırımlar
202 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar
203 Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar
204 Teminata Verilen Finansal Yatırımlar
205 Bankalardaki Vadeli Mevduat
206 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
207 Diğer Finansal Yatırımlar
208 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
20 (209) TÜREV ARAÇLAR
209 Türev Araçlar
21 ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR
210 İştiraklerdeki Yatırımlar
211 İş Ortaklıklarındaki veya Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerdeki Yatırımlar
212 Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
213
214
215
216
217
218 Ortaklıklardaki Yatırımlar Sermaye Taahhütleri (-)
219 Ortaklıklardaki Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
22 TİCARİ ALACAKLAR
220 Alıcılar
221 Alacak Senetleri
222 Alınan İleri Tarihli Çekler
223 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar
224
225 Diğer Ticari Alacaklar
226 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
227 Şüpheli Ticari Alacaklar
228 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
229 Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
23 DİĞER ALACAKLAR
230
231 Ortaklardan Alacaklar
232 Ortaklıklardan Alacaklar
233 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
234 Verilen Depozito ve Teminatlar
235 Personelden Alacaklar
236 Diğer Çeşitli Alacaklar
237 Şüpheli Diğer Alacaklar
238 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
239 Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
24 (240-244) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN VARLIKLAR İLE İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN FİNANSAL VARLIKLAR
240 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Varlıklar
241 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar
242 İmtiyazlı Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar
243 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
244 Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
24 (245-249) YATIRIM AMAÇLI GAYRÎMENKULLER
245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
247 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
248 Birikmiş Amortismanlar (-)
249 Verilen Avanslar
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
250 Arazi ve Arsalar
251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
252 Binalar
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
256 Yapılmakta Olan Yatırımlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar
257 Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
258 Birikmiş Amortismanlar (-)
259 Verilen Avanslar
26 ŞEREFİYE VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 Şerefiye
261 Haklar
262 İşletme Dışından Elde Edilmiş Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
263 İşletme İçinde Oluşturulmuş Maddi Olmayan Duran Varlıklar
264 Geliştirme Maliyetleri
265 Maden Kaynakları Arama ve Değerlendirme Varlıkları
266 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
267 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
268 Birikmiş Amortismanlar (-)
269 Verilen Avanslar
27 CANLI VARLIKLAR
270 Tarla Bitkileri
271 Ağaçlar
272 Büyükbaş Hayvanlar
273 Küçükbaş Hayvanlar
274 Kanatlı Hayvanlar
275 Su Canlıları ve Diğer Canlı Varlıklar
276 Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları
277 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
278 Birikmiş Amortismanlar (-)
279 Verilen Avanslar
28 (280-288) PEŞİN ÖDENMİŞ (GELECEK YILLARA AİT) GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280 Peşin Ödenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Giderler
281 Gelir Tahakkukları
282
283
284
285
286
287
288
28 (289) ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
289 Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
290
291
292 Diğer KDV
293 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
294 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
295
296 Kullanım Dışı Maddi Duran Varlıklar
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298 Diğer Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
299 Birikmiş Amortismanlar (-)
3 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30 (300-308) FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
300 Banka Kredileri
301 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar
302 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
303 Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler
304 Çıkarılmış Kısa Vadeli Borçlanma Araçları
305 Çıkarılmış Uzun Vadeli Borçlanma Araçlarının Anapara Taksit ve Faizleri
306 Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri
307 Diğer Finansal Yükümlülükler
308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)
30 (309) TÜREV ARAÇLARDAN BORÇLAR
309 Türev Araçlardan Borçlar
31
32 TİCARİ BORÇLAR
320 Satıcılar
321 Borç Senetleri
322 Verilen İleri Tarihli Çekler
323 Kredi Kartıyla Yapılan Alımlardan Borçlar
324
325 Diğer Ticari Borçlar
326 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
327
328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)
329
33 DİĞER BORÇLAR
330
331 Ortaklara Borçlar
332 Ortaklıklara Borçlar
333 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
334 Alınan Depozito ve Teminatlar
335 Personele Borçlar
336
337 Diğer Çeşitli Borçlar
338 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)
339
34 (340-344) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
340 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Yükümlülükler
341 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler
342
343
344
34 (345-349) ALINAN AVANSLAR
345 Alınan Sipariş Avansları
346 Alınan İş Avansları
347
348 Alınan Diğer Avanslar
349
35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
350-357 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
358 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı
359
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
360 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
361 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek Vergiler
362 Ödenecek KDV
363 Ödenecek ÖTV
364 Ödenecek Diğer Vergiler
365 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
366
367
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
37 (370 – 371) DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükleri (-)
37 (372 – 379) KARŞILIKLAR
372 Kıdem Tazminatı Karşılıkları
373 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar
374 Gider Karşılıkları
375 Garanti Karşılıkları
376 İade Karşılıkları
377 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin Karşılıklar
378 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları
379 Diğer Karşılıklar
38 ERTELENMİŞ (GELECEK AYLARA AİT) GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
380 Ertelenmiş (Gelecek Aylara Ait) Gelirler
381
382 Alınan Devlet Teşvikleri
383
384
385 Gider Tahakkukları
386
387
388 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
389
39 (390-395) DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
390
391 Hesaplanan KDV
392 Diğer KDV
393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
394
395 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
39 (396-399) SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN GRUPLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
396
397 Satış Amaçlı Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler
398 Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler
399 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Yükümlülükler
4 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40 (400-408) FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
400 Banka Kredileri
401 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar
402
403 Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler
404
405 Çıkarılmış Uzun Vadeli Borçlanma Araçları
406 Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri
407 Diğer Finansal Yükümlülükler
408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)
40 (409) TÜREV ARAÇLARDAN BORÇLAR
409 Türev Araçlardan Borçlar
41
42 TİCARİ BORÇLAR
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Verilen İleri Tarihli Çekler
423 Kredi Kartıyla Yapılan Alımlardan Borçlar
424
425 Diğer Ticari Borçlar
426 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
427
428 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)
429
43 DİĞER BORÇLAR
430
431 Ortaklara Borçlar
432 Ortaklıklara Borçlar
433 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
434 Alınan Depozito ve Teminatlar
435 Personele Borçlar
436
437 Diğer Çeşitli Borçlar
438 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)
439
44 (440-444) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
440 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Yükümlülükler
441 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler
442
443
444
44 (445-449) ALINAN AVANSLAR
445 Alınan Sipariş Avansları
446 Alınan İş Avansları
447
448 Alınan Diğer Avanslar
449
45
46 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
460 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
461
462
463
464
465 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
466
467
468 Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Vergi ve Yükümlülükler
469 Ödenecek Diğer Yasal Yükümlülükler
47 KARŞILIKLAR
470
471
472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları
473 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar
474
475 Garanti Karşılıkları
476 İade Karşılıkları
477 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin Karşılıklar
478 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları
479 Diğer Karşılıklar
48 (480-488) ERTELENMİŞ (GELECEK YILLARA AİT) GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
480 Ertelenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Gelirler
481
482 Alınan Devlet Teşvikleri
483
484
485 Gider Tahakkukları
486
487
488
48 (489) ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
49 DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
490
491
492 Diğer KDV
493
494 Tesise Katılma Payları
495 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
496
497
498
499
5 ÖZKAYNAKLAR
50 ÖDENMİŞ SERMAYE
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye (-)
502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
504 Paya Dönüşen Borçlanma Araçları
505
506
507
508
509
51 SERMAYE KATKILARI
510 Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
511 Sermaye Tamamlama Fonu
512 Kooperatif Ortaklarının Sermaye Niteliğindeki Katkı Payları
513
514
515 Geri Alınmış Paylar (-)
516 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
517
518
519
52 SERMAYE YEDEKLERİ
520 Pay İhraç Primleri
521 Pay İptal Kârları
522 Geri Alınan Payların Yeniden Satışından Ortaya Çıkan Primler
523 Pay İhraç Giderleri (-)
524
525
526
527
528
529
53
54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR
540 Kârdan Ayrılan Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Olağanüstü Yedekler
543 Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
544 Girişim Sermayesi Fonu
545 Yedeklerde İzlenen İstisnaya Konu Satış Kârları
546 Yedeklerde İzlenen Devlet Teşvik Gelirleri
547 Sabit Kıymet Yenileme Fonları
548 Kârdan Ayrılan Özel Amaçlı Fonlar
549 Diğer Kâr Yedekleri
55 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILMAYACAK ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER)
550 Özkaynak Araçlarına Yapılan Y atırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) (±)
551 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
552 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
553 T anımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (±)
554 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerinde Meydana Gelen Azalışlar (Artışlar) (±)
555 Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurt Dışındaki Net Yatırıma İlişkin Kur Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
557 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar (±)
558 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)
559 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)
56 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER)
560 Yabancı Para Çevrim Farkları (±)
561 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarından Kazançlar (Kayıplar) (±)
562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
563 Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
564 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler (±)
565 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler (±)
566 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Değişiklikler (±)
567 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)
568 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)
569 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)
57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
570 Geçmiş Yıllar Kârları
571 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Düzeltme Kârları
572 Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Kârları
573 İlk Geçişte Ortaya Çıkan Kârlar
574
575
576
577
578
579 Ödenen Kâr Payı Avansları (-)
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
580 Geçmiş Yıllar Zararları
581 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Düzeltme Zararları (-)
582 Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Zararları (-)
583 İlk Geçişte Ortaya Çıkan Zararlar (-)
584
585
586
587
588
589
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
590 Dönem Net Kârı
591 Dönem Net Zararı (-)
592
593
594
595
596
597
598
599