107 Nakit Benzeri Diğer Varlıklar

107 Nakit Benzeri Diğer Varlıklar
Bu hesap, “102 Bankalar” hesabında izlenen nakit benzeri niteliğindeki mevduat hesapları, “106 Nakit Benzeri Menkul Kıymetler” hesabında izlenen nakit benzeri niteliğindeki menkul kıymetler ile “105 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar dışında kalan diğer nakit benzeri varlıkların
izlenmesinde kullanılır. Nakit benzeri niteliği taşımayan finansal varlıklar bu grupta değil, Finansal Yatırımlar grubunda izlenir. Nakit benzerleri türlerine göre alt hesaplarda izlenebilir.

İşleyişi:
Bu hesabın işleyişi “106 Nakit Benzeri Menkul Kıymetler” hesabının işleyişi gibidir.