112 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar

112 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar
Bu hesap uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal yatırımların izlenmesinde kullanılır.
Bu hesapta izlenen finansal yatırımlar, menkul kıymetin türüne göre bölümlenerek alt hesaplarda izlenebilir.

İşleyişi:
Etkin faiz oranı ile itfa edilmiş maliyetle izlenen finansal yatırımların ediniminde veya bir finansal yatırımın daha sonradan bu şekilde sınıflandırılmasında bu hesaba borç, ilgili finansal yatırımların elden çıkarılmasında veya yeniden sınıflandırılmaları halinde hesaba alacak kaydedilir. Bu grupta sınıflandırılan finansal yatırımların sonraki ölçümlerinde, itfa edilmiş maliyet yöntemi uygulanarak tespit edilen döneme ilişkin faiz gelirleri bu hesaba borç, “661 Menkul Kıymet Yatırımlarından Faiz Gelirleri” hesabına alacak kaydedilir.

Finansal yatırımlar elden çıkarıldığında ortaya çıkan kâr “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar”, zarar ise “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar (-)” hesaplarına kaydedilir. İtfa edilmiş maliyetiyle ölçülen finansal yatırımlara ilişkin değer düşüklüğü kazanç veya kayıplarının kaydedilmesinde, ilgili kâr veya zarar hesabı karşılığında bu hesap değil, “118 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)” hesabı kullanılır.