139 Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

139 Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap, bu grupta yer alan alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, “678 Diğer Finansal Giderler (-)” hesabında açılacak karşılık giderleri alt hesabına borç kaydedilir.
Karşılık ayrılmış olan alacağın tahsilinde ya da tahmin değişikliklerine bağlı olarak ayrılan değer düşüklüğü zararının kısmen ya da tamamen iptali halinde bu hesaba borç kaydedilir. Tahsil ya da tahmin değişiklikleri sonucu yapılan değer düşüklüğü karşılığı iptalinin karşılığın ayrıldığı dönemde olması durumunda iptal işlemi “678 Diğer Finansal Giderler (-)” hesabına alacak kaydedilerek yapılır. Değer düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemden sonra olması durumunda iptal işlemi “668 Diğer Finansal Gelirler” hesabına alacak kaydedilerek yapılır. Alacağın tahsilinin imkânsız olduğunun kesinleşmesi durumunda bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılığı aşan zarar “678 Diğer Finansal Giderler (-)” hesaba borç kaydedilir.