200 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar

200 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar

Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca gerçeğe uygun değerinden ölçülen ve dönem sonlarında gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişikliklerin kâr veya zarara yansıtıldığı finansal yatırımların izlenmesinde kullanılır.
Bu hesapta izlenen finansal yatırımlar, menkul kıymetin türüne göre bölümlenerek alt hesaplarda izlenebilir.

İşleyişi:

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yatırımların ediniminde veya bir finansal yatırımın daha sonradan bu şekilde sınıflandırılmasında bu hesaba borç, ilgili finansal yatırımlar elden çıkarıldığında, yeniden sınıflandırıldığında veya dönen varlıklara aktarıldığında bu hesaba alacak kaydedilir. Dönemler itibarıyla finansal yatırımlarda meydana gelen gerçeğe uygun değer artışları; bu hesaba borç, “665 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Artış Kazançları” hesabına alacak kaydedilir. Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerindeki azalışlar ise bu hesaba alacak, “675 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Azalış Zararları (-)” hesabına borç kaydedilir. Doğrudan bu hesaptan satışı yapılan finansal yatırımların elden çıkarılmasından ortaya çıkan kâr “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar”, zarar ise “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin
Diğer Gider ve Zararlar (-)” hesaplarına kaydedilir.