32 TİCARİ BORÇLAR

32 TİCARİ BORÇLAR

Bu grup, on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde yerine getirilmesi öngörülen ve işletmenin
esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin alımlarında veya üretimlerinde ortaya çıkan senetli ve senetsiz
borçlarının izlendiği hesaplardan oluşur. Esas faaliyet ilişkilerinden dolayı ana ortaklık, iştirak, iş ortaklığı, bağlı
ortaklıklar ve kilit personel gibi ilişkili taraflardan olan borçlar varsa, bu borçlar bu grupta açılan ilişkili taraflardan
borçlar hesabında ilişkili taraf kimliğine göre ayrıntılı olarak alt hesaplarda izlenir.
Tedarikçilerden temin edilen mal ve hizmetlerin teslim alınmasına rağmen henüz fatura veya ilgili belgesi
düzenlenmemiş olan borçlar, alt hesaplar kullanılmak suretiyle ayrıca izlenebilir.
Borç hesaplarına, borcun bütününü görmek adına nominal tutarları ile kayıt yapılır. Ancak borçlar için kısmen
veya tamamen ertelenmiş vade farkı hesaplanması durumunda ertelenmiş vade farkı giderleri düzeltici hesabı
kullanılarak bu borçların finansal durum tablosunda itfa edilmiş maliyetle raporlanması sağlanmış olur. Aynı şekilde
borçların kısmen veya tamamen reeskonta tabi tutulması durumunda ertelenmiş vade farkı giderleri düzeltici hesabı
kullanılarak bu borçların finansal durum tablosunda tasarruf değerleriyle raporlanması sağlanmış olur.