375 Garanti Karşılıkları

375 Garanti Karşılıkları

Bu hesap, işletmenin satmış olduğu mal ve hizmetlerle ilgili olarak müşterilere alım tarihinden itibaren belirli bir
süre içerisinde görülen her türlü üretim veya hizmet kalitesi hatasına ilişkin maliyetleri karşılama garantisi vermesi
durumunda (malların geri alımı, bakım ve onarımı, hizmetin yeniden sunulması gibi) on iki ay içinde ortaya çıkması
beklenen garanti yükümlülükleri için ayrılan karşılıkların izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Satışlar yapıldıkça on iki aylık süre içinde gerçekleşmesi beklenen garanti karşılıkları bu hesaba alacak,
garantinin kapsamına göre “760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabına ya da “621 Satılan Ticari Mallar
Maliyeti (-)” hesabına borç kaydedilir. Önceki dönemlerde “475 Garanti Karşılıkları” hesabında izlenen garanti
karşılıklarından raporlama tarihinden itibaren on iki ay içinde gerçekleşmesi beklenen garanti harcamaları tutarı, “475
Garanti Karşılıkları” hesabının borcu karşılığında bu hesabın alacağına aktarılır. Harcamalar yapıldıkça ya da karşılık
iptalinde ters kayıtla bu hesaba borç kaydı yapılır.