437 Diğer Çeşitli Borçlar

437 Diğer Çeşitli Borçlar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaya çıkan ve yukarıda sayılan
hesaplardan herhangi birine dâhil edilemeyen ilişkili taraflar dışındaki diğer taraflara olan çeşitli uzun vadeli borçların
izlenmesinde kullanılır. İşletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetler dışında diğer varlıkları ile ilgili
gerçekleştirdiği işlemlerden doğan uzun vadeli borçları da (duran varlık alımlarından kaynaklanan borçlar gibi) bu
hesapta izlenir.
İşleyişi:

Yukarıda belirtilen borçlar doğduğunda bu hesaba alacak; kısa vadeli yükümlülüklere aktarıldığında ya da
nakden veya hesaben ödendiğinde ise borç kaydedilir.