465 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

465 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Bu hesap işletmenin, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi
tutmakla yükümlü bulunduğu on iki aydan uzun vadede ödenecek olan, personele ait emeklilik kesintisi ve sigorta
primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işveren tarafından sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer
yükümlülüklerinin izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacak kaydedilir. Sosyal güvenlik kesintilerinden on iki ay içerisinde ödenecek
olanlar bu hesaba borç kaydı yapılarak, “365 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri” hesabına aktarılır.