545 Yedeklerde İzlenen İstisnaya Konu Satış Kârları

545 Yedeklerde İzlenen İstisnaya Konu Satış Kârları

Bu hesap, işletmelerin vergi yasalarına göre istisna kapsamında olan iştirak, gayrimenkul ve benzeri satışlarından
elde ettikleri satış kârları gibi yedeklerde belirli bir süre bekletmek zorunda olduğu tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Vergi yasalarına göre istisna kapsamında olan iştirak, gayrimenkul ve benzeri satışlarından elde edilen satış
kârları muhasebe dönem kârının doğru hesaplanması açısından önce ilgili kâr veya zarar tablosu hesabına alacak
kaydedilir. İzleyen dönem başında bu tutarlar dönem net kârından bu hesaba aktarılır. İlgili mevzuat uyarınca bekleme
süresi sona erdiğinde bu hesapta yer alan tutarlar “570 Geçmiş Yıllar Kârları” hesabına aktarılır.