547 Sabit Kıymet Yenileme Fonları

547 Sabit Kıymet Yenileme Fonları

Bu hesap, vergi mevzuatı uyarınca yenileme amacıyla satılan maddi duran varlıkların satışından elde edilen
kârların fon hesabında bekletilmesi durumunda, bu fonların izlenmesinde kullanır.

İşleyişi:

Yenileme amacıyla satılan maddi duran varlıkların satışından elde edilen kârlar, muhasebe dönem kârının doğru
hesaplanması açısından önce ilgili kâr veya zarar tablosu hesabına alacak kaydedilir. İzleyen dönem başında bu tutarlar
dönem net kârından bu hesaba aktarılır. İlgili mevzuat uyarınca bekleme süresi içerisinde varlığın yerine yenisinin
alınmaması durumunda bu hesapta yer alan tutarlar “570 Geçmiş Yıllar Kârları” hesabına aktarılır. Satılan varlığın yerine
yenisinin alınması durumunda ise; fonda yeterli tutar kaldığı sürece dönemde ayrılan amortisman gideri bu hesaba borç
kaydedilerek “570 Geçmiş Yıllar Kârları” hesaba aktarılır.