562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)

562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)

Bu hesap, nakit akış riskinden korunma işlemindeki korunma aracından kaynaklanan kazanç ve kayıpların etkin kısmına ilişkin birikimli tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

“812 Dönemde Ortaya Çıkan Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)”, “822 Nakit Akış
Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)” ve “832 Nakit Akış
Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Diğer Düzeltmeler (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan
aktarımlarda, söz konusu hesapların borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da
alacaklandırılır. Ayrıca, TFRS hükümlerinin, bu hesapta izlenen tutarların dönemin diğer kapsamlı kâr veya zararına
yansıtılmadan doğrudan bir varlığın veya yükümlülüğün başlangıç maliyetine ya da defter değerine dâhil edilmesini
öngördüğü durumlarda söz konusu tutarlar ilgili varlık ve yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir;
dolayısıyla bu durumda “822 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Yeniden Sınıflandırma
Düzeltmeleri (±)” ya da “832 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Diğer Düzeltmeler (±)”
hesabı çalıştırılmaz.

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

Dönemde ortaya çıkan kazançların etkin kısmı doğrudan bu hesaba alacak, kayıpların etkin kısmı ise borç
kaydedilir. BOBİ FRS hükümleri uyarınca bu hesapta yer alan birikimli kazanç veya kayıplardan kâr veya zarar
hesaplarına yapılan aktarımlar ilgili kâr veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir.