602 İhraç Kaydıyla Satışlar

602 İhraç Kaydıyla Satışlar

Bu hesap, ihraç kaydıyla ihracat yapacak olanlara yapılan satışlar sonucu ortaya çıkan brüt hasılat tutarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

İhraç kaydıyla yapılan satış sonucu ortaya çıkan hasılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında
“690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek, hesap
kapatılır.