632 Genel Yönetim Giderleri (-)

632 Genel Yönetim Giderleri (-)

Bu hesap, işletmenin yönetim fonksiyonuyla ilgili giderler ile genel işletme giderlerinin izlenmesinde kullanılır.
Bu giderler; üretim, araştırma ve geliştirme, pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetiyle doğrudan ilişkisi kurulamayan,
yönetim faaliyetiyle ilgili endirekt malzeme giderleri, endirekt işçilik giderleri, personel giderleri, dışarıdan sağlanan
fayda ve hizmetlere ilişkin giderler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlara ilişkin giderler ile amortisman ve tükenme
paylarından oluşur.

İşleyişi:

Yönetim faaliyetiyle ilgili olan giderler 7 nolu sınıfta izlenir ve bu giderler dönem sonlarında, 7/A seçeneğinde
ilgili maliyet hesabının, 7/B seçeneğinde ise “798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları”nın alacağı ile bu hesabın borcuna
devredilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda
hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.