640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı

640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Kazançları
Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi
gereken senetli veya senetsiz ticari alacaklara ve “14 / 24 14 DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA
HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN VARLIKLAR İLE İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN
FİNANSAL VARLIKLAR” gruplarında izlenen alacaklara ilişkin olarak dönemde ortaya çıkan faiz gelirlerinin (vade
farkı gelirlerinin) ve bu alacaklarla birlikte ticari borçlara ilişkin kur farkı kazançlarının izlenmesinde kullanılır.
Ayrıca bu hesap, ticari alacaklara ve ticari borçlara reeskont uygulaması yapıldığı durumlarda, reeskont faiz
gelirlerinin izlenmesinde kullanılır.
Bu hesap, kazançların niteliğine veya hangi varlık ve yükümlülükten ortaya çıktığına göre alt hesaplara
ayrılabilir.

İşleyişi:

İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan faiz gelirleri “128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) / 228 Ertelenmiş
Vade Farkı Gelirleri (-)” hesabı karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir. Söz konusu alacaklarla ticari borçlara ilişkin
olarak dönemde ortaya çıkan kur farkı kazançları ise ilgili varlık ya da yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba alacak
kaydedilir.
Reeskont uygulamalarında; ticari borçlara ilişkin dönemde hesaplanan reeskont faiz geliri ile ticari alacaklara
ilişkin dönem başında yapılan reeskont faiz gideri iptalleri bu hesaba alacak kaydedilir.
Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba
borç kaydedilerek hesap kapatılır.