676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar (-)

676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar (-)

Bu hesap, işletmenin nakit ve nakit benzeri varlıkları ile menkul kıymet yatırımlarından kaynaklanan kur farkı
zararları ile değer artış zararları hariç diğer gider ve zararların (satış zararları vb.) izlenmesinde kullanılır.
TFRS uyarınca itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal yatırımların finansal tablo dışı bırakılmasından
kaynaklanan kazanç ve kayıpların ayrı bir finansal tablo kalemi olarak sunulması gerektiğinden, TFRS’yi uygulayan
işletmeler bu tür finansal yatırımların finansal tablo dışı bırakılmasından kaynaklanan zararları bu hesabın altında
açacakları alt bir hesapta ayrıca izler.

İşleyişi:

İçinde bulunulan dönemde gider ve zararlar ortaya çıktığında bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “690
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek hesap
kapatılır.