697 Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı (±)

697 Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı (±)

(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)

Bu hesap, işletmenin durdurulan faaliyetlerinden ortaya çıkan dönem kârından veya zararından, bunlara ilişkin
yasal vergi giderleri ile ertelenmiş vergi etkilerinin indirilmesi sonucu hesaplanan net kâr veya zararın izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

“694 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)”, “695 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi
Gideri (-)” ve “696 Durdurulan Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” hesaplarının karşılıklı olarak
kapatılması sonucu bulunan fark bu hesaba kaydedilir. Durdurulan faaliyetlerle ilgili vergi sonrası kâr bu hesabın
alacağına, zarar ise borcuna kaydedilir. Bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “699 Dönem Net Kâr
veya Zararı (±)” hesabına aktarılarak hesap kapatılır.