821 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire…

821 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
Bu hesap, “561 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma
Araçlarından Kazançlar (Kayıplar) (±)” hesabında yer alan birikimli kazanç veya kayıpların dönemde kâr veya zarar
hesaplarına aktarılmaları durumunda, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönem içerisinde diğer kapsamlı
gelirlerden indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan
borçlanma aracı elden çıkarıldığında söz konusu borçlanma aracına ilişkin “561 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer
Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarından Kazançlar (Kayıplar) (±)” hesabında izlenen
birikimli kazanç veya kayıplar “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer
Gelir ve Kazançlar” veya “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider
ve Zararlar” hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir.
Bu tür bir borçlanma aracı gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yatırım olarak yeniden
sınıflandırıldığında, söz konusu borçlanma aracına ilişkin “561 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire
Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarından Kazançlar (Kayıplar)” hesabında izlenen birikimli kazanç
veya kayıplar “665 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Artış Kazançları”
veya “675 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Azalış Zararları” hesabı
karşılığında bu hesaba kaydedilir.
Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “561 Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarından Kazançlar (Kayıplar)” hesabına
aktarılarak bu hesap kapatılır.