832 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Diğer Düzeltmeler (±)

832 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Diğer Düzeltmeler (±)
Bu hesap; TFRS 9 uyarınca muhasebe politikası tercihi olarak TFRS 9’da yer alan korunma muhasebesine ilişkin
hükümler yerine, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme’de yer alan hükümleri uygulamaya devem
etmeyi tercih eden işletmeler için açılmıştır. Bu işletmeler, “562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
(±)” hesabında izlenen birikimli tutarların edinimi veya yüklenimi gerçekleşme olasılığı yüksek tahmini işlemin
etkisinden korunan, finansal olmayan bir varlığın veya yükümlülüğün başlangıç maliyetine ya da defter değerine dâhil
edildiği durumlarda dönemin diğer kapsamlı gelirinden indirilmesi gereken tutarları bu hesapta izler. Birikimli diğer
kapsamlı gelirden çıkarılan bu tutarların, kâr veya zarar tablosu hesaplarına herhangi bir etkisi olmadığından bu aktarım
yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak değerlendirilmez.

İşleyişi:

TMS 39’un korunma muhasebesi hükümleri uyarınca, “562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları
(Kayıpları) (±)” hesabında yer alan birikimli kazanç veya kayıplardan finansal olmayan bir varlığın veya yükümlülüğün
başlangıç maliyetine ya da defter değerine dâhil edilen tutarlar ilgili varlık veya yükümlülük hesabı karşılığında bu
hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “562 Nakit Akış
Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.