Basitleştirilmiş Tedbirler

Mustafa Türkkot Masak 5 Nolu tebliğde Basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin düzenlemeler yar almaktadır. Müşterinin tanınması düzenlemeleri kapsamında basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin düzenlemeler yazıda yer almaktadır.

Müşterinin Tanı Tedbirleri

Yükümlülerin, müşterileri ve müşterilerinin faaliyetleri ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi sahibi olması için yükümlüler müşterini tanı tedbirlerini alır. Müşterini tanı tedbirleri, Tedbirler Yönetmeliği’nin 5 ila 26/A maddelerinde sayılmış olup aynı yönetmeliğin 5 ila 14’üncü maddelerinde düzenlenmiş kimlik tespiti yükümlülüğünü içeren tedbirler bütünüdür.

Fazlası için Masak sitesi için tıklayınız

Basitleştirilmiş tedbirler

Tedbirler Yönetmeliği 26. maddesine göre; Bakanlıkça, ( Finansal kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemlerde, Müşterinin 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamında olan kamu idaresi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu işlemlerde, Maaş ödemesi anlaşması kapsamında toplu müşteri kabulü yoluyla iş ilişkisi tesisinde, Çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile emeklilik sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, Müşterinin halka açık ve hisseleri borsaya kote edilmiş şirket olduğu işlemlerde, müşterinin tanınmasına yönelik tedbirler bakımından yükümlülerin daha basit tedbirler almalarına izin verilebilir.

Bakanlık bu madde kapsamında uygulanabilecek tedbirler ile yukarıda sayılanlar dışında işlem türleri belirlemeye yetkilidir.

Yükümlüler işlem nedeniyle aklama veya terörün finansmanı riskinin oluşabileceği durumlarda, basitleştirilmiş tedbirleri uygulayamazlar ve işlemin şüpheli işlem olabileceğini göz önünde bulundururlar.

5 Nolu Masak Genel Tebliğinde de, yükümlü sayılanlar tarafından müşterinin tanınması ilkesi kapsamında uyulması gereken basitleştirilmiş tedbirler ile diğer açıklamalar yer almaktadır.

Aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olarak değerlendirilebileceği durumlarda, müşterinin tanınması ilkesiyle ilgili uyulması gereken hususların basitleştirilerek uygulanmasına imkân tanınmaktadır.

Basitleştirilmiş tedbirler, Yönetmeliğin 5 ila 14 üncü maddelerinde geçen kimlik tespiti, 17 nci maddesinde geçen başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması ve 19 uncu maddesinde geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesine ilişkin yükümlülükler ile sınırlıdır.

Basitleştirilmiş tedbir uygulanmasına imkân tanınan durumlarda yükümlüler, müşterinin ve işlemin, Tebliğin (2.2) nci bölümünde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar. Bu amaçla yükümlüler; müşteriden alınacak bilgilerden, kamuya açık kaynaklardan, müşterinin daha önce iş ilişkisine girdiği üçüncü kişilerden ve diğer kaynaklardan faydalanır ve elde ettikleri bilgileri yazılı olarak veya elektronik ortamda kaydederler.

Basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek her bir durum için yükümlüler; aklama veya terörün finansmanı bakımından kötüye kullanımın söz konusu olup olmayacağını ve dolayısıyla aklama ve terörün finansmanı riskini her bir işlem bakımından ayrı ayrı değerlendirmelidirler. Mustafa Türkkot

Bu kapsamda riskli olarak değerlendirilen işlemlerde yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamaz. 

Aklama veya terörün finansmanı şüphesinin söz konusu olduğu durumlarda ise basitleştirilmiş tedbir uygulanmaz ve konu şüpheli işlem bildirimi olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Basitleştirilmiş Tedbirlerin Uygulanabileceği Durumlar

Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Gerçekleştirdikleri İşlemler

Finansal Kuruluşlar Dışındaki Yükümlülerin Müşterilerinin Bankalar Olduğu İşlemler

Müşterinin Kamu İdaresi veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Olduğu İşlemler

Müşterinin Uluslararası Kuruluş veya Türkiye’de Mukim Elçilik ya da Konsolosluk Olduğu İşlemler

Maaş Ödemesi Kapsamında Toplu Müşteri Kabulüne İlişkin İşlemler

Uluslararası Kuruluşların Türkiye’de mukim birimlerinin veya Elçilik ve Konsolosluk Mensuplarının Maaş Ödemelerine İlişkin İşlemler

Emeklilik Sözleşmeleri, Emeklilik Planları ve Hayat Sigortası Sözleşmelerine İlişkin İşlemler

Müşterinin Hisseleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket Olduğu İşlemler

Ön Ödemeli Kartlara İlişkin İşlemler

Faaliyetlerini Münhasıran Elektronik Ortamda Gerçekleştiren Yükümlüler

Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin İşlemler

Uzaktan kimlik tespiti hakkında yazı için tıklayınız

Müşteri tanı tedbirleri kapsamında basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanması söz konusu olması durumunda, 5 Nolu Masak Tebliği tekrar gözden geçirilip, uygulamalarda dikkat edilmesi önem arz etmektedir Masak Mustafa Türkkot