Konut ve işyerleri teslimlerinde tapu harcı

Konut ve işyerleri teslimlerinde31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanan konut ve işyerleri (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) alım-satım işlemlerinde ve söz konusu 20/a fıkrasında sayılan diğer tapu işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere “binde 20” yerine “binde 15” tapu harcı indirimi uygulamasının tekrar uzatılmaması nedeniyle 01.01.2020 tarihinden itibaren konut ve işyerleri alım-satım işlemlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) ve söz konusu 20/a fıkrasında sayılan diğer tapu işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere “binde 20” tapu harcı ödenecektir.

Harçlar Kanunu İlgili Maddesi

492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı “Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar”ın sayıldığı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı 20/a fıkrası aşağıdaki gibidir:

“a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı(binde 20)
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. 
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.” 

“binde 20” yerine “binde 15” tapu harcı ödenmesine ilişkin düzenlemeler

5 Mayıs 2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi ile 31 Ekim 2018 tarihine kadar; konut ve işyerleri (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) alım-satım işlemlerinde ve söz konusu 20/a fıkrasında sayılan diğer tapu işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere “binde 20” yerine “binde 15” tapu harcı ödeneceği kararlaştırılmıştı.

31 Ekim 2018 tarih ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu “binde 15” tapu harcı oranının uygulanma süresi 31.12.2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştı.

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konut ve işyerleri alım-satım işlemlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) ve söz konusu 20/a fıkrasında sayılan diğer tapu işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere ödenen “binde 15” tapu harcı oranının uygulanma süresi 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

21 Mart 2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konut ve işyerleri alım-satım işlemlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) ve söz konusu 20/a fıkrasında sayılan diğer tapu işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere ödenen “binde 15” tapu harcı oranının uygulanma süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar tekrar uzatılmıştı.

31 Aralık 2019 Sonrası İçin Yeni Düzenleme Yapılmamıştır

Konut ve işyerleri teslimlerinde31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanan konut ve işyerleri (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) alım-satım işlemlerinde ve söz konusu 20/a fıkrasında sayılan diğer tapu işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere “binde 20” yerine “binde 15” tapu harcı indirimi uygulamasının tekrar uzatılmaması nedeniyle 01.01.2020 tarihinden itibaren konut ve işyerleri alım-satım işlemlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) ve söz konusu 20/a fıkrasında sayılan diğer tapu işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere “binde 20” tapu harcı ödenecektir.