Temerrüt Faiz Oranı %15 ve Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı 260,00 TL Olarak Belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2 Ocak 2020 tarih ve 30996 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı “Tebliğ” ile 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere; mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranını yıllık % 15,00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını 260,00 TL olarak tespit ve ilan etmiştir.

İLGİLİ MEVZUATI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Ticari Hükümlerle Yasaklanmış İşlemler ile Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları” başlıklı 1530 uncu maddesinin (5) inci fıkrası ile ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde sözleşmede öngörülen ödeme süresinin, faturanın veya eş değer ödeme talebinin veya mal veya hizmetin alındığı veya mal veya hizmetin gözden geçirme ve kabul usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla altmış gün olabileceği, alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koşuluyla ve açıkça anlaşmak suretiyle tarafların daha uzun bir süre öngörebilecekleri; alacaklının küçük yahut orta ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli işletme sıfatını taşıdığı hallerde ödeme süresinin, altmış günü aşamayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan maddenin (6) ncı fıkrasına göre gecikme faizi ödenmeyeceğini veya ağır derecede haksız sayılabilecek kadar az faiz ödeneceğini, alacaklının geç ödeme dolayısıyla uğrayacağı zarardan borçlunun sorumlu olmayacağını veya sınırlı bir şekilde sorumlu tutulabileceğini öngören sözleşme hükümleri geçersiz olup geçersizlik durumunda uygulanacak (7) nci fıkraya göre “alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz” oranı ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca her yıl ocak ayında ilan edilecektir.