“Nihai Tüketici” Açıklaması ile e-Arşiv Fatura Düzenlenmesi

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve

  • 483 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile
  • 507 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflere,

vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilerek düzenlenme imkanı getirilmiştir.

(10.01.2020 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 515 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)