101 Alınan Çekler

101 Alınan Çekler
Bu hesap, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, her an tahsil edilebilir nitelikte olan çeklerin izlenmesi için kullanılır. Alınan ileri tarihli çekler bu hesapta değil, dönen veya duran varlık olmasına göre, “122 Alınan İleri Tarihli Çekler” ya da “222 Alınan İleri Tarihli Çekler” hesabında izlenir.

İşleyişi:
Alınan çekler yazılı değerleri ile hesaba borç, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir. Yabancı para cinsinden olan çekler raporlama dönemlerinde dönem sonu kuruna göre değerlenir ve kur değişim olumlu farkları bu hesabın borcuna, “664 Kur Farkı Kazançları” hesabının alacağına; olumsuz farkları ise bu hesabın alacağına, “674 Kur Farkı Zararları (-)” hesabının borcuna kaydedilir.