105 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri Alacaklar

105 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri Alacaklar
Bu hesap; kredi kartıyla yapılan satışlar dolayısıyla banka ya da ilgili diğer finans kuruluşundan tahsil edilecek olan ve işletmenin muhasebe politikası gereği nakit benzeri olarak nitelendirdiği alacakların izlenmesinde kullanılır.
İşletme, muhasebe politikası uyarınca ticari alacak olarak sınıflandırdığı bu tür alacaklarını bu hesapta değil “123 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar” hesabında izler.
Bununla birlikte kredi kartıyla ödemeye benzer şekilde mal satışları ve hizmet sunumları sonucu ortaya çıkan alacakların doğrudan müşteriden değil de müşterinin hizmetinden faydalandığı üçüncü taraf niteliğindeki bir işletmeden tahsil edileceği durumlarda da bu alacaklar nakit veya nakit benzeri niteliğini taşıyorsa, bu hesap kullanılır. Kullanılan ödeme aracına (banka kartları, sanal pos hizmetleri, ön ödemeli kartlar gibi) bağlı olarak bu hesap alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:
Kredi kartı ya da benzeri diğer bir ödeme aracıyla yapılan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan alacaklar bu hesaba borç kaydedilir. Söz konusu alacaklar nakit veya hesaben tahsil edildiğinde bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tür tahsilatlar nedeniyle ortaya çıkan komisyon giderleri “652 Esas Faaliyetlerle İlgili Komisyon Giderleri (-)” hesabına borç kaydedilir.