110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar

110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar
Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca gerçeğe uygun değerinden ölçülen ve dönem sonlarında gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişikliklerin kâr veya zarara yansıtıldığı finansal yatırımların izlenmesinde kullanılır. Bu hesapta izlenen finansal yatırımlar, menkul kıymetin türüne göre bölümlenerek alt hesaplarda izlenebilir.

İşleyişi:
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yatırımların ediniminde veya bir finansal yatırımın daha sonradan bu şekilde sınıflandırılmasında bu hesaba borç, ilgili finansal yatırımların elden çıkarılmasında veya yeniden sınıflandırılmaları halinde bu hesaba alacak kaydedilir. Dönemler itibarıyla finansal yatırımlarda meydana gelen gerçeğe uygun değer artışları; bu hesaba borç, “665 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Artış Kazançları” hesabına alacak kaydedilir. Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerindeki azalışlar
ise bu hesaba alacak, “675 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Azalış Zararları (-)” hesabına borç kaydedilir. Finansal yatırımlar elden çıkarıldığında ortaya çıkan kâr “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar”, zarar ise “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar (-)” hesaplarına kaydedilir.