119 Türev Araçlar

119 Türev Araçlar
Türev araçlar; diğer finansal araçlardan ayrı olarak bu hesapta izlenir. Bu hesap; alım-satım amaçlı veya riskten korunma amacıyla, en fazla on iki ay elde tutulma niyeti bulunan türev araçlardan ortaya çıkan varlıkların izlenmesinde kullanılır. Edinilen bir türev aracın ilk kayda alma sırasındaki değerinin sıfır olması durumunda bu hesaba herhangi bir kayıt yapılmaz, doğrudan finansal tablo dışı bilgi hesaplarında (nazım hesaplarda) izlenir. Finansal tablo dışı bilgi hesaplarında izlenen türev araçların sonradan değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve varlık oluşturan farklar bu hesaba alınır. Bu hesaba kaydedilen değerleme farkları, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca kâr veya zarar tablosu veya özkaynak hesabı ile ilişkilendirilir.

İşleyişi:
Türev aracın ilk ediniminde, “209 Türev Araçlar” hesabından yapılan aktarımda ya da daha önce finansal tablo dışı bilgi hesaplarında izlenen türev araçlarda sonradan meydana gelen değer artışları dolayısıyla bu hesaba borç, bu varlıkların tahsilinde, türev araç sözleşmelerinin sona ermesinde ve elden çıkarılmasında ise bu hesaba alacak kaydı yapılır. Türev araçlarda ilk kayda almadan sonra meydana gelen gerçeğe uygun değer artışları bu hesabın borcuna, türev aracın işletme tarafından edinilme amacına ve korunma aracı olarak kullanılmasına göre ilgili kâr veya zarar tablosu hesabının (“667 Türev Araçlardan Sağlanan Kazançlar” hesabı gibi) ya da bunların özkaynaklara yansıtıldığı durumlarda BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler için “556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurt Dışındaki Net Yatırıma İlişkin Kur Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” ya da “562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabının, TFRS’yi uygulayan işletmeler için 81 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) grubunda yer alan ilgili hesabın (“812 Dönemde Ortaya Çıkan Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” ya da “814 Opsiyonların Zaman Değerinde Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)” hesabı gibi) alacağına kaydedilir. Türev araçlarda meydana gelen gerçeğe uygun değer azalışları ise, bu hesabın alacağına, türev finansal varlıkların işletme tarafından edinilme amacına ve korunma aracı olarak kullanılmasına göre ilgili kâr veya zarar tablosu hesabının ya da bunların özkaynaklara yansıdığı durumlarda BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler için “556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurt Dışındaki Net Yatırıma İlişkin Kur Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” ya da “562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabının, TFRS’yi uygulayan işletmeler için 81 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) grubunda yer alan ilgili hesabın borcuna kaydedilir.