12 TİCARİ ALACAKLAR

12 TİCARİ ALACAKLAR
Bu grup, on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde nakde dönüşmesi öngörülen ve işletmenin esas faaliyetleri sonucu elde ettiği hasılat karşılığında ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklarının izlendiği hesaplardan oluşur. Esas faaliyet ilişkilerinden dolayı ana ortaklık, iştirak, iş ortaklığı, bağlı ortaklıklar ve kilit personel gibi ilişkili taraflardan olan alacaklar varsa, bu alacaklar bu grupta açılan ilişkili taraflardan alacaklar hesabında ilişkili taraf kimliğine göre ayrıntılı olarak alt hesaplarda izlenir. Meslek odaları, vakıf, dernek gibi kuruluşların kuruluş amaçlarına
ilişkin esas faaliyet gelirlerinden olan alacakları da bu grupta izlenir.
Ticari alacaklar, bu alacaklardan yapılması beklenen tahsilatların zamanlamasına bağlı olarak dönem sonlarında dönen veya duran varlık olarak sınıflandırılır.
Alacak hesaplarına, alacağın bütününü görmek adına nominal tutarları ile kayıt yapılır. Ancak alacaklara kısmen veya tamamen ertelenmiş vade farkı hesaplanması durumunda “128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)” düzenleyici hesabı kullanılarak bu alacakların finansal durum tablosunda itfa edilmiş maliyetle raporlanması sağlanmış olur. Aynı şekilde alacakların kısmen veya tamamen reeskonta tabi tutulması durumunda “128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri ()” düzenleyici hesabı kullanılarak bu alacakların finansal durum tablosunda tasarruf değerleriyle raporlanması sağlanmış olur.
Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır. 124 nolu hesap boş bırakılmıştır. İsteyen işletmeler nitelikleri itibarıyla farklılık arz eden ticari alacaklarını (örneğin; kooperatif, dernek, vakıf, sendika, meslek odaları vb. gibi kuruluşların üyelerinden olan aidat alacakları, kamudan olan ticari alacaklar) ayrı olarak izlemek istediklerinde bu hesabı
kullanabilirler.