120 Alıcılar

120 Alıcılar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat karşılığında ortaya çıkan ve on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde tahsili beklenen senetsiz
alacaklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar dâhil) alacak kaydedilir.