220 Alıcılar

220 Alıcılar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat karşılığında ortaya çıkan senetsiz alacaklardan duran varlık niteliğini taşıyanların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç, dönen varlıklara aktarıldığında veya tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar dâhil) alacak kaydedilir.