228 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

228 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen senetli
veya senetsiz ticari alacakların tutarlarına ilave edilmiş; ancak gelecek dönemlerde kâr veya zarar hesaplarında gelir
yazılacak vade farkı gelirlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesaptaki tutar, ticari alacakları dönem sonu itibarıyla itfa
edilmiş maliyetine indirger. Hesap, ticari alacak tutarlarının nominal tutarları ile tahsilat dönemlerine göre etkin faiz
oranı kullanılarak hesaplanmış bugünkü değerleri arasındaki farkı gösteren henüz gerçekleşmemiş olan faiz gelirlerinin
(vade farkı gelirlerinin) izlenmesinde kullanılır.
Ayrıca uyguladıkları geçerli finansal raporlama çerçevesine göre alacakların reeskont ayırmak suretiyle tasarruf
değerleri ile izlenmesi durumunda ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde de bu hesap kullanılır.

İşleyişi:

Uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen senetli veya
senetsiz ticari alacaklara ilişkin vade farklarının gelecek dönemlere isabet eden tutarları bu hesaba alacak kaydedilir.
İlgili dönemlerde o döneme düşen vade farkı tutarının “640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve
Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Kazançları” hesabına aktarılmasında bu hesaba borç kaydedilir. Ticari alacak dönen
varlıklara aktarıldığında söz konusu alacağa ilişkin bu hesapta yer alan gelecek dönemlere ait vade farkı tutarları “128
Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)” hesabına aktarılarak karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Alacağın değersiz
alacak haline gelmesi durumunda bu hesaptaki tutar alacak tutarından indirilir, kalan tutar zarar kaydedilir.
Alacaklara reeskont uygulaması yapıldığı durumlarda hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, “650 Ticari
Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları (-)” borç kaydedilir. İzleyen dönemde
bu hesap “640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Kazançları”
hesaba aktarılarak kapatılır.