229 Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

229 Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap, bu grupta yer alan ticari alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, “651 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılık
Giderleri (-)” hesabına borç kaydedilir.
Karşılık ayrılmış olan alacağın tahsilinde ya da tahmin değişikliklerine bağlı olarak ayrılan değer düşüklüğü
zararının kısmen ya da tamamen iptali halinde bu hesaba borç kaydedilir. Tahsil ya da tahmin değişiklikleri sonucu
yapılan değer düşüklüğü karşılığı iptalinin, karşılığın ayrıldığı dönemde olması durumunda iptal işlemi, “651 Esas
Faaliyet Alacaklarına İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)” hesaba alacak kaydedilerek yapılır. Değer
düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemden sonra olması durumunda iptal işlemi “641
Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar” hesabına alacak kaydedilerek yapılır. Alacağın
tahsilinin imkânsız olduğunun kesinleşmesi durumunda bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen
zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılığı aşan zarar “654 Esas Faaliyetlerden Diğer Çeşitli
Gider ve Zararlar (-)” hesabına borç kaydedilir.
Bu grupta yer alan ticari alacaklar dönen varlıklara aktarıldığında bunlarla ilgili olarak ayrılan karşılık tutarları
da “129 Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)” hesabına aktarılır.