23 DİĞER ALACAKLAR

23 DİĞER ALACAKLAR

Bu grup, on iki ay içinde nakde dönüşmesi öngörülmeyen (diğer bir ifadeyle duran varlık niteliği taşıyan) ve
işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki diğer işlemleri (ödünç verme, alınacak kâr payları ve benzeri nedenler)
dolayısıyla ortaya çıkan senetli, senetsiz alacakların izlendiği hesaplardan oluşur.
Vadesi on iki ayın altına düşen tutarlar raporlama tarihinde bu gruptan dönen varlıklardaki ilgili hesaplara
aktarılır.