233 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar

233 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (ödünç verme vb.) dolayısı ile ortaya çıkan ve “231
Ortaklardan Alacaklar”, “232 Ortaklıklardan Alacaklar” ile “235 Personelden Alacaklar” hesaplarından herhangi birine
dâhil edilemeyen, diğer ilişkili taraflardan olan duran varlık niteliğindeki alacaklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Alacağın doğması halinde hesaba borç; dönen varlıklara aktarıldığında, tahsil edilmesi halinde (ödemeler,
aktarmalar ve hesaben mahsuplar dâhil) alacak kaydedilir.