235 Personelden Alacaklar

235 Personelden Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (ödünç verme vb.) dolayısıyla kilit yönetici personel
(işletmenin faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip
olan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri vb. kişiler) ile diğer personelden olan duran varlık niteliğindeki çeşitli
alacaklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Alacağın doğması halinde hesaba borç; dönen varlıklara aktarıldığında, tahsil edilmesi halinde (ödemeler,
aktarmalar ve hesaben mahsuplar dâhil) alacak kaydedilir.