238 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

238 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi
gereken senetli veya senetsiz diğer alacak tutarlarına ilave edilmiş; ancak gelecek aylarda kâr veya zarar hesaplarında
gelir yazılacak vade farkı gelirlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesaptaki tutar, diğer alacakları dönem sonu itibarıyla
itfa edilmiş maliyetine indirger. Hesap, diğer alacak tutarlarının nominal tutarları ile tahsilat dönemlerine göre etkin faiz
oranı kullanılarak hesaplanmış bugünkü değerleri arasındaki farkı gösteren henüz gerçekleşmemiş olan faiz gelirlerinin
(vade farkı gelirlerinin) izlenmesinde kullanılır. Hesap, ilgili olduğu alacak hesabına göre alt hesaplara ayrılabilir.
Ayrıca uyguladıkları geçerli finansal raporlama çerçevesine göre diğer alacakların reeskont ayırmak suretiyle
tasarruf değerleri ile izlenmesi durumunda ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen senetli veya
senetsiz diğer alacaklara ilişkin vade farklarının gelecek yıllara isabet eden tutarları bu hesaba alacak kaydedilir. İlgili
dönemlerde o döneme düşen vade farkı tutarının “662 Diğer Alacaklara İlişkin Vade Farkı Gelirleri” hesabına
aktarılmasında bu hesaba borç kaydedilir. Vadesi on iki ayın altına düşen tutarlar dönen varlıklara aktarıldığında bu
tutarlara ilişkin bu hesapta yer alan gelecek dönemlere ait vade farkı tutarları “138 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)”
hesabına aktarılarak karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Alacağın değersiz alacak haline gelmesi durumunda bu
hesaptaki tutar alacak tutarından indirilir, kalan tutar zarar kaydedilir.
Diğer alacaklara reeskont uygulaması yapıldığı durumlarda hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, “672
Diğer Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri (-)” hesabına borç kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap “662 Diğer
Alacaklara İlişkin Vade Farkı Gelirleri” hesaba aktarılarak kapatılır.