260 Şerefiye

260 Şerefiye

Bu hesap, iş birleşmesi sonucu ortaya çıkan şerefiyenin izlenmesinde kullanılır. İşletme içinde yaratılan
şerefiye varlık olarak muhasebeleştirilmez.

İşleyişi:

Şerefiye uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre belirlenen değeri üzerinden bu hesabın borcuna
kaydedilir. Şerefiyenin tamamı için değer düşüklüğü karşılığı ya da amortisman ayrıldığı durumlarda “267 Maddi
Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)” ya da “268 Birikmiş Amortismanlar (-)” hesabının borcu
karşılığında bu hesaba alacak kaydedilerek ilgili şerefiye tutarı kayıtlardan silinir.