268 Birikmiş Amortismanlar (-)

268 Birikmiş Amortismanlar (-)

Bu hesap; maddi olmayan duran varlıklara ilişkin birikmiş amortisman (itfa payı) tutarlarının izlenmesinde
kullanılır.
Hesap, maddi olmayan duran varlık hesapları paralelinde, alt hesaplara ayrılabilir. Bununla birlikte, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca (BOBİ FRS’de olduğu gibi) şerefiye için amortisman ayrıldığı durumlarda
şerefiyeye ilişkin amortisman tutarları mutlaka ayrı bir alt hesapta izlenir.

İşleyişi:

Ayrılan amortismanlar bu hesaba alacak; kâr veya zarar tablosu hesaplarından maddi olmayan duran varlığın
kullanım yerine bağlı olarak ilgili fonksiyonel gider hesabına borç kaydedilir. Satılan, devredilen, kullanılma yeteneğini
kaybeden, faydalı ömrünü tamamlayan ve aktiften çıkartılan maddi olmayan duran varlıklara ait birikmiş amortisman
tutarları ise bu hesaba borç; ilgili varlık hesabına da alacak kaydedilir.