267 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

267 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap, maddi olmayan duran varlıkların değerinde meydana gelen değer düşüklüklerinin izlenmesinde kullanılır.
Hesap, maddi olmayan duran varlık hesapları paralelinde alt hesaplara ayrılabilir. Bununla birlikte, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca (TFRS’de olduğu gibi) şerefiyeye değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı
durumlarda şerefiyeye ilişkin değer düşüklüğü karşılıkları mutlaka ayrı bir alt hesapta izlenir.

İşleyişi:

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, kâr veya zarar tablosu hesaplarından maddi olmayan duran varlığın kullanım yerine bağlı olarak ilgili fonksiyonel gider hesabına borç kaydedilir.
Karşılık ayrılmış olan maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasında ya da tahmin değişikliklerine bağlı olarak ayrılan değer düşüklüğü zararının kısmen ya da tamamen iptali halinde bu hesaba borç kaydedilir. Değer düşüklüğü zararının iptali işlemi değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemde veya ayrıldığı dönemden sonra
olmasına bakılmaksızın karşılık giderinin kayıt edildiği ilgili fonksiyonel gider hesabına alacak kaydedilerek yapılır.