307 Diğer Finansal Yükümlülükler

307 Diğer Finansal Yükümlülükler

Bu hesap, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer kısa vadeli finansal yükümlülüklerin izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

Diğer finansal yükümlülüklerin izlenmesinde bu gruptaki hesapların işleyişine ilişkin açıklamalarda yer alan
esaslar kıyasen uygulanır.