331 Ortaklara Borçlar

331 Ortaklara Borçlar

Bu hesap, işletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki çeşitli işlemleri dolayısıyla ortaklarına olan borçlarının
izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Borcun doğması halinde hesaba alacak, nakden veya hesaben ödenmesi durumunda borç kaydedilir.

Ortaklara kâr payı olarak nakit yerine nakit dışı varlıklar dağıtılması durumunda muhasebe kayıtları şu şekilde
gerçekleştirilir: ortaya çıkan yükümlülük dağıtılacak olan varlıkların gerçeğe uygun değeri üzerinden bu hesaba borç
kaydedilir, karşılığında ilgili özkaynak hesabı alacaklandırılır. Ayrıca bu yükümlülüğün defter değerinin her bir
raporlama dönemi sonu ve ödeme günü itibarıyla dağıtılacak varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen
değişikliklere göre düzeltilmesi amacıyla, ilgili özkaynak hesabı karşılığında bu hesap borçlandırılır ya da
alacaklandırılır. Kâr payı ödemesinin yapıldığı tarihte yükümlülüğün defter değeri kadar bu hesaba borç kaydı yapılır.
Bu tarihte yükümlülüğün defter değeri ile dağıtılacak varlığın defter değeri arasındaki olumlu farklar “649 Diğer
Faaliyetlerden Çeşitli Gelir ve Kazançlar” hesabına, olumsuz farklar ise “659 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve
Zararlar (-)” hesabına kaydedilir.