332 Ortaklıklara Borçlar

332 Ortaklıklara Borçlar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine veya
müşterek girişimlerine (anlaşmalarına) olan kısa vadeli borçlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Bu hesaba; borcun doğması halinde alacak, nakden veya hesaben ödenmesi durumunda ise borç kaydedilir.