333 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar

333 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle)
ortaya çıkan ve “331 Ortaklara Borçlar”, “332 Ortaklıklara Borçlar” ile “335 Personele Borçlar” hesaplarından herhangi
birine dâhil edilemeyen diğer ilişkili taraflara olan borçların izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Bu hesaba; borcun doğması halinde alacak, nakden veya hesaben ödenmesi durumunda ise borç kaydedilir.