337 Diğer Çeşitli Borçlar

337 Diğer Çeşitli Borçlar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaya çıkan ve yukarıda sayılan
hesaplardan herhangi birine dâhil edilemeyen ilişkili taraflar dışındaki diğer taraflara olan çeşitli borçların izlenmesinde
kullanılır. İşletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetler dışında diğer varlıkları ile ilgili gerçekleştirdiği
işlemlerden doğan, verilen ileri tarihli çek şeklinde olanlar dâhil senetli ve senetsiz borçları da (duran varlık alımlarından
kaynaklanan borçlar gibi) bu hesapta izlenir.
İşleyişi:

Yukarıda belirtilen borçlar doğduğunda bu hesaba alacak; nakden veya hesaben ödenmesi durumunda ise borç
kaydedilir.