335 Personele Borçlar

335 Personele Borçlar

Bu hesap; işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan)
dolayısıyla kilit yönetici personel (işletmenin faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna
doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri vb. kişiler) ile diğer personele olan çeşitli
kısa vadeli borçlarının izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Bu hesaba, borcun doğması halinde alacak; senetli veya senetsiz borçların nakden veya hesaben ödenmesi
durumunda ise borç kaydedilir.