361 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek Vergiler

361 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek Vergiler

Bu hesap, vergi mevzuatı uyarınca, işletmenin ortakları, personeli veya diğer taraflar adına tevkif ettiği ve vergi
idarelerine ödeyeceği vergilerin izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Başkaları adına vergi idarelerine ödenecek vergiler tevkif edildiğinde bu hesap alacaklandırılır, ödemeler
yapıldıkça borçlandırılır. On iki aydan daha uzun sürede ödenmek üzere sonraki dönemlere ertelenmiş veya takside
bağlanmış vergiler varsa, bunlar “468 Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Vergi ve Yükümlülükler” hesabına
aktarılır.