364 Ödenecek Diğer Vergiler

364 Ödenecek Diğer Vergiler
Bu hesap, yukarıda tanımlanan vergiler dışında kalan, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi vb.
gibi diğer vergiler ile resim, harç, kesinti gibi diğer borçların izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Vergilerin ve diğer borçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça bu hesaba
alacak kaydedilir. Ödemeler yapıldıkça hesaba borç kaydedilir.