365 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

365 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Bu hesap işletmenin, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi
tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik kesintisi ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma
payları ve işveren tarafından sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerinin izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacak, ödemeler yapıldıkça borç kaydı yapılır. On iki aydan daha uzun sürede
ödenecek sosyal güvenlik kesintileri varsa bunlar “465 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri” hesabına aktarılır.