385 Gider Tahakkukları

385 Gider Tahakkukları

Bu hesap, faaliyet dönemine ait olup tahakkuku yapılan ve belgeye dayanan; ancak ödemesi gelecek aylarda
gerçekleşecek giderlerin izlenmesinde kullanılır. Ancak tahakkuk eden giderlerin doğrudan ilgili hesabın alacağına
kaydedildiği durumlarda (örneğin; banka kredilerine ilişkin faiz tahakkuklarının doğrudan kredilerle ilgili hesaba alacak
kaydedildiği durumlarda) bu hesap kullanılmaz.
İşleyişi:

Dönem sonlarında, cari döneme ait olarak hesaplanan gider tahakkukları, ilgili gider hesabı karşılığında bu
hesaba alacak kaydedilir. Ayrıca daha önceki dönemlerde “485 Gider Tahakkukları” hesabına kaydedilen tutarların
izleyen cari dönemde ödenecek veya kesinleşecek kısımları bu hesabın alacağına “485 Gider Tahakkukları” hesabının
borcuna kaydedilir. Sonraki dönemde, giderin kesinleşmesi ya da ödenmesi durumunda hesaptaki tutarlar bu hesabın
borcuna karşılık ilgili hesapların alacağına aktarılarak kapatılır.