392 Diğer KDV

392 Diğer KDV

Bu hesap; teşvikli yatırım mallarının ithalinden doğan ve ertelenen katma değer vergisi ve ihraç kaydıyla satış
nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek katma değer vergisinin izlenmesinde kullanılır.
Hesap ihtiyaca göre alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Teşvikli yatırım mallarının ithalinde gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen ertelenen katma değer
vergisi, aktifteki ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak, mevzuat gereği yapılacak terkin sonunda aktifteki
ilgili hesabın alacağı karşılığı bu hesaba borç kaydedilir.

Yatırımın, teşvik belgelerinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen katma değer vergisi bu
hesaba borç, ödenmek üzere pasifteki tahakkuk hesabına alacak kaydedilir.
Vergi dairesince tecil olunan katma değer vergisi “391 Hesaplanan KDV” hesabının borcu karşılığında bu
hesaba alacak, mevzuat gereği yapılacak terkin sonucunda bu hesaba borç kaydedilir.
İhracatın gerçekleşmemesi halinde ise, tecil olunan katma değer vergisi “391 Hesaplanan KDV” hesabının
alacağına karşılık bu hesaba borç kaydedilir.